การบริหารองค์กรคนดี
Slide 1
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม “สร้างคนดี”
ประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรมและโครงการประชารัฐ ดังนี้

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.