ยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรคนดี
วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรคนดี

องค์กรคนดี

องค์กรคนดี

ก่อตั้งอย่างเป็นรูปธรรม วันที่ 9 มิถุนายน 2549 เป็นวันสำคัญของชาวไทย เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี การครองราชย์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 วันสำคัญที่พสกนิกรชาวไทยเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ทั่วทั้งแผ่นดินสยาม วันนั้น พวกเราชาวไลอ้อนถวายความจงรักภักดี รวมตัวกันร่วมปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ว่า พวกเราจะเป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี และสร้างองค์กรคนดี อันเป็นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา บริษัท ไลอ้อน ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม สร้างประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อม อันเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยและมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ยั่งยืน และเป็นสุข

Strategic
Page 2
ทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ 4 มิติในทุกภารกิจ
1. มิติของพนักงาน

เริ่มต้นตั้งหลักจากแนวคิดความสุข 8 ประการของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขของพนักงาน ให้ครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต

Page 3
2. มิติของผู้บริโภค

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ลดการใช้สารเคมี มุ่งใช้วัตุดิบจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้สอย และริเริ่มการพิมพ์อักษรเบรลล์บนฉลากเพื่อความสะดวกใช้สอยสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

3. มิติของสังคม

ริเริ่มโครงการความดีเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ผ่านกิจกรรมการตลาด และโครงการต่าง ๆ อาทิ

 1. โครงการสุขภาพช่องปาก ภายใต้แนวคิด 80/28 หมายถึงเมื่ออายุ 80 ปี มีฟันแท้ 28 ซี่ เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี อันนำไปสู่สุขภาพโดยรวมที่ดี
 2. โครงการ Lion Oral Health Award มอบรางวัลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขอนามัยช่องปากที่ดี ซึ่งได้ริเริ่มทำในปี พ.ศ. 2551
 3. โครงการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษและพัฒนาพันธุ์พืชร่วมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และพัฒนาพันธุ์พืชที่มี มูลค่าสูง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
 4. โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากภาควิชาการในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และเรียนรู้การบริหารชีวิต

กิจกรรมเหล่านี้บริษัทเป็นผู้เริ่มต้น จุดประกายให้สังคมเห็นความสำคัญ และดำเนินต่อด้วยความศรัทธา ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

Page
4. มิติของสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสีเขียว : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
โดยยึดหลัก

Nine Keywords
ปรับทัศนคติ

เพื่อเอื้อต่อการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Nine Keywords
 1. การกำหนดอนาคตตัวเอง (Mission Possible Best)
 2. ความเป็นหนึ่งเดียว (One Body)
 3. คิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking)
 4. คิดบวก (Positive Thinking)
 5. คิดใหม่ (Zero Base Thinking)
 6. คิดอย่างสากล ทำอย่างท้องถิ่น (Think Global-Do Local)
 7. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
 8. ชนะ-ชนะ (Win Win)
 9. ความรัก การให้เกียรติ ความเอื้ออาทร (Love, Respect, Care)
13 New norms
หลักปฏิบัติใหม่ (New Norm)

พัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่ง

13 New norms

หลักที่ 1

เมื่อรู้ว่าจะต้องทำอะไรก็รีบทำทันที มิฉะนั้นจะไม่มีเวลาทำมาอีกแล้ว

หลักที่ 2

ฝึกพักผ่อนในขณะทำงาน คือต้องทำงานไปพักไป ลองฝึกสมาธิ เดินจงกรมดู

หลักที่ 3

อย่าท้อแท้ เบื่อหน่ายต่ออุปสรรค ทำใจยินดีต้อนรับ เพราะแม้เราไม่ยินดีรับ มันก็มาหาเรา

หลักที่ 4

คิดนอกกรอบ อย่าติดในกฎเดิม เพราะปัญหาใหม่ๆ อาจไม่อยู่ในกรอบเก่า

หลักที่ 5

ทำไปเรียนไป เรียนรู้ตลอดเวลาทำไมถึงถูก ทำไมถึงผิด เอาผิดเป็นครู อย่าผิดซ้ำ

หลักที่ 6

หลีกเลี่ยงการใช้ความเห็น ให้ใช้ความรู้ในการจัดการ ความรู้คือ รู้ในปัจจัย และเงื่อนไขแห่งการเกิดของปัญหา

หลักที่ 7

ช่วยกันทำ หมดยุคซูเปอร์แมน แต่เป็นยุคซูเปอร์ทีมแล้ว

หลักที่ 8

ทำด้วยความจริงใจและโปร่งใส จะเป็นพลังสร้างสามัคคี

หลักที่ 9

ใช้สุภาษิตจีนที่ว่า มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน ไม่เอาตัวรอดคนเดียว เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน คิดว่าเราโชคดีแล้ว
ที่มีผู้ร่วมงานที่ดีช่วยกันเวลานี้ จะไม่มีอุปสรรคใดที่เราก้าวข้ามไม่ได้

หลักที่ 10

ตรวจสอบและวัดผลงานให้รวดเร็ว เพื่อผลที่ดี

หลักที่ 11

ไม่แบ่งแยกหน้าที่กันจนตายตัว แต่ละคนหน้าที่ได้หลายอย่าง ใครไม่ว่าง เราทำแทน เหมือนอยู่บ้านใหญ่มีคนมาก
กดกริ่งเรียก ใครอยู่ใกล้ประตูก็ไปเปิด

หลักที่ 12

ยิ่งงานยุ่งต้องยิ่งรักกัน ไว้ใจกัน ไม่ตำหนิ แต่ให้กำลังใจกัน

หลักที่ 13

จำไว้ว่า เราไม่ได้โชคร้ายที่ประสบในสถานการณ์เช่นนี้ โดยลำพังทุกคนเจอเหมือนกันหมด ถ้าเรายิ่งแก้ไขได้มากข้อ
เท่าไร เราก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้มากเท่านั้น

map site
 1. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ
 2. 9 Keywords
 3. 13 New Norms
 1. คุณธรรม จริยธรรม
 2. พระโพธิสัตว์
 3. แปดแฮปปี้
 4. ชุมชนคนดี
 5. ประชารัฐ
 6. เปลี่ยนการจ่ายสู่การจ้าง
 1. Good Quote
Page 2
ทิศทางการพัฒนาธุรกิจ
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ 4 มิติในทุกภารกิจ
1. มิติของพนักงาน

เริ่มต้นตั้งหลักจากแนวคิดความสุข 8 ประการของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขของพนักงาน ให้ครอบคลุมในทุกมิติของชีวิต

Page 3
2. มิติของผู้บริโภค

พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้บริโภคทุกช่วงวัย ลดการใช้สารเคมี มุ่งใช้วัตุดิบจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับการใช้สอย และริเริ่มการพิมพ์อักษรเบรลล์บนฉลากเพื่อความสะดวกใช้สอยสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น

3. มิติของสังคม

ริเริ่มโครงการความดีเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ผ่านกิจกรรมการตลาด และโครงการต่าง ๆ อาทิ

 1. โครงการสุขภาพช่องปาก ภายใต้แนวคิด 80/28 หมายถึงเมื่ออายุ 80 ปี มีฟันแท้ 28 ซี่ เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี อันนำไปสู่สุขภาพโดยรวมที่ดี
 2. โครงการ Lion Oral Health Award มอบรางวัลสนับสนุนงานวิจัยเพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีสุขอนามัยช่องปากที่ดี ซึ่งได้ริเริ่มทำในปี พ.ศ. 2551
 3. โครงการเกษตรอินทรีย์ ปลูกผักปลอดสารพิษและพัฒนาพันธุ์พืชร่วมกับชุมชน เพื่อเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และพัฒนาพันธุ์พืชที่มี มูลค่าสูง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
 4. โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากภาควิชาการในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และเรียนรู้การบริหารชีวิต

กิจกรรมเหล่านี้บริษัทเป็นผู้เริ่มต้น จุดประกายให้สังคมเห็นความสำคัญ และดำเนินต่อด้วยความศรัทธา ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

Page
4. มิติของสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาระบบอุตสาหกรรมสีเขียว : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
โดยยึดหลัก

Nine Keywords
ปรับทัศนคติ

เพื่อเอื้อต่อการบริหารงานในยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Nine Keywords
 1. การกำหนดอนาคตตัวเอง (Mission Possible Best)
 2. ความเป็นหนึ่งเดียว (One Body)
 3. คิดแบบองค์รวม (Holistic Thinking)
 4. คิดบวก (Positive Thinking)
 5. คิดใหม่ (Zero Base Thinking)
 6. คิดอย่างสากล ทำอย่างท้องถิ่น (Think Global-Do Local)
 7. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
 8. ชนะ-ชนะ (Win Win)
 9. ความรัก การให้เกียรติ ความเอื้ออาทร (Love, Respect, Care)
13 New norms
หลักปฏิบัติใหม่ (New Norm)

พัฒนาคนดีให้เป็นคนเก่ง

13 New norms

หลักที่ 1

เมื่อรู้ว่าจะต้องทำอะไรก็รีบทำทันที มิฉะนั้นจะไม่มีเวลาทำมาอีกแล้ว

หลักที่ 2

ฝึกพักผ่อนในขณะทำงาน คือต้องทำงานไปพักไป ลองฝึกสมาธิ เดินจงกรมดู

หลักที่ 3

อย่าท้อแท้ เบื่อหน่ายต่ออุปสรรค ทำใจยินดีต้อนรับ เพราะแม้เราไม่ยินดีรับ มันก็มาหาเรา

หลักที่ 4

คิดนอกกรอบ อย่าติดในกฎเดิม เพราะปัญหาใหม่ๆ อาจไม่อยู่ในกรอบเก่า

หลักที่ 5

ทำไปเรียนไป เรียนรู้ตลอดเวลาทำไมถึงถูก ทำไมถึงผิด เอาผิดเป็นครู อย่าผิดซ้ำ

หลักที่ 6

หลีกเลี่ยงการใช้ความเห็น ให้ใช้ความรู้ในการจัดการ ความรู้คือ รู้ในปัจจัย และเงื่อนไขแห่งการเกิดของปัญหา

หลักที่ 7

ช่วยกันทำ หมดยุคซูเปอร์แมน แต่เป็นยุคซูเปอร์ทีมแล้ว

หลักที่ 8

ทำด้วยความจริงใจและโปร่งใส จะเป็นพลังสร้างสามัคคี

หลักที่ 9

ใช้สุภาษิตจีนที่ว่า มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน ไม่เอาตัวรอดคนเดียว เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน คิดว่าเราโชคดีแล้ว
ที่มีผู้ร่วมงานที่ดีช่วยกันเวลานี้ จะไม่มีอุปสรรคใดที่เราก้าวข้ามไม่ได้

หลักที่ 10

ตรวจสอบและวัดผลงานให้รวดเร็ว เพื่อผลที่ดี

หลักที่ 11

ไม่แบ่งแยกหน้าที่กันจนตายตัว แต่ละคนหน้าที่ได้หลายอย่าง ใครไม่ว่าง เราทำแทน เหมือนอยู่บ้านใหญ่มีคนมาก
กดกริ่งเรียก ใครอยู่ใกล้ประตูก็ไปเปิด

หลักที่ 12

ยิ่งงานยุ่งต้องยิ่งรักกัน ไว้ใจกัน ไม่ตำหนิ แต่ให้กำลังใจกัน

หลักที่ 13

จำไว้ว่า เราไม่ได้โชคร้ายที่ประสบในสถานการณ์เช่นนี้ โดยลำพังทุกคนเจอเหมือนกันหมด ถ้าเรายิ่งแก้ไขได้มากข้อ
เท่าไร เราก็จะมีโอกาสเป็นผู้ชนะได้มากเท่านั้น

map site
 1. เทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะ
 2. 9 Keywords
 3. 13 New Norms
 1. คุณธรรม จริยธรรม
 2. พระโพธิสัตว์
 3. แปดแฮปปี้
 4. ชุมชนคนดี
 5. ประชารัฐ
 6. เปลี่ยนการจ่ายสู่การจ้าง
 1. Good Quote

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.