ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐสภา รุ่นที่1 จำนวน 50 คน มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการองค์กรคนดี และหอมนุษยธรรม

Read 450 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.