ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 19 มีนาคม 2563 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน 70 คน มาเยี่ยมชมการบริหารจัดการ
องค์กรคนดีนำไปสู่ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันและ
การทำงานต่อไปในอนาคต

 

Read 604 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.