ผู้เยี่ยมชมการบริหารองค์กรคนดี

คณะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสักรุ่นที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่องค์กรแห่งความสุขคู่คุณธรรม
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 120 คน
มาเยี่ยมชมองค์กรแหล่งเรียนรู้การดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม และ สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี
ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขเคยพาคณะมาเยี่ยมชมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว และได้นำแนวคิดการดำเนินงาน
ไปปรับใช้ในการบริหารองกรค์จนเกิดประสิทธิภาพที่ดี จึงนำผู้นำรุ่นใหม่มาศึกษางานในครั้งนี้

 

Read 552 times
© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.