รางวัลแห่งความดี

“ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายปฤณ  เนียมสกุล  Energy Senior Staff ตัวแทนบริษัทฯ รับมอบประกาศนียบัตร ในการเข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563  จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 12:00-18:00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11  โรงแรมเดอะเบอร์   เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายกิตติวัตร โสมวดี รองผู้จัดการบริหารโรงงานส่วนผลิตผงซักฟอก ตัวแทนบริษัทฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ 30 แห่ง จากนางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในโครงการโรงงานอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบ ขยายผลการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประจำปี 2563 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานแถลงผลสำเร็จของโครงการฯ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ในวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9:30-13:00 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

“Moral Business Forum 2020“

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) จัดงาน  “Moral Business Forum 2020“ สนับสนุนโดย สสส.และมูลนิธิหัวใจอาสา ประกาศเกียรติคุณมอบโล่ให้กับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 50 องค์กร จากจำนวน 500องค์กร เพื่อส่งเสริมยกย่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการที่มีธรรมมาภิบาล โดย คุณบุญฤทธิ์ มหามนตรีได้ร่วมงานในช่วง Moral Business Talk และคุณชาติ จันทร์วิจิตร รับมอบโล่องค์กรคุณธรรมต้นแบบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็น ทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

รางวัลการนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2019)

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ไลอ้อน ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF 2019) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2562ผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมของนักวิจัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และเผยแพร่ประโยชน์ต่อสาธารณชนในเวทีระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรในระดับสากลผลงานที่ได้รับรางวัล :
1. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) : แปรงสีฟัน GoodAge Bio Brush / BIO – MATERIAL FROM CORN SEED AND COBS DESIGNED FOR THE ELDERLY*และผลิตภัณฑ์นี้ได้รางวัลพิเศษ (Special Award) อีก 1 รางวัล ในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต Improve the quality of family life
2. รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) : Pao 4X concentrated liquid detergent - Nano Micella technology
3. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) : แชมพู Falless Multi-Bioactive from traditional herb in micro capsule for anti-hair loss and anti-pathogenic on scalp

โรงงานสีขาว

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โดยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
หลักการได้รับใบรับรองมาตรฐานคือ การที่บริษัทได้มีแผนงานกิจกรรมการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงาน มีการให้โอกาสพนักงานได้บำบัด และมีการรณรงค์พร้อมให้ความรู้ให้ความรู้พิษภัยของยาเสพติด เป็นต้น บริษัทฯผ่านการประเมินจาก 4 ส่วนงาน คือ กรมการปกครองอำเภอศรีราชา สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ส่วนงานสาธารณสุขเทศบาลแหลมฉบัง และตำรวจ ตาม 6 ข้อกำหนดหลัก คือ การบริหารจัดการ คณะทำงาน การประกาศ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้าน และให้ความรู้ ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี

นักบริหารดีเด่นแห่งปีและรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2562

มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดทำโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี” คัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และได้ทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะได้รับการเชิดชูเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2562 และคุณบุญฤทธิ์ มหามนตรี ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งได้เป็นตัวแทนผู้รับรางวัลกล่าวขอบคุณ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานพิธีมอบรางวัล วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ

ไลอ้อน 50 สู่ 100 ปี ที่มั่นคงและเป็นสุข

“มิตรภาพแท้” สร้างรากฐานความแข็งแกร่งให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง
"ความศรัทธาและปัญญา" เป็นกุญแจสำคัญไขประตูสู่ความยั่งยืน ตราบนานเท่านาน

เพลงคำตอบของชีวิต (ทำนองแร๊พ)

บันทึกการแสดงในโอกาสครบรอบ 50 ปี การดำเนินกิจการ 5 มีนาคม 2562

รายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง”

ตอน องค์กรคนดี ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558  สถานีโทรทัศน์ TNN2 True Visions 784

ไลอ้อน ธุรกิจคู่คุณธรรม ออกอากาศรายการ Brave TV

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.