Happy Soul

Happy Soul มีศรัทธาในคุณงามความดี คุณธรรม

กิจกรรมวันพบพระ

23.02.2564

กิจกรรมวันพบพระ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีการบรรยายธรรมะ หัวข้อ"งานได้ผล คนเป็นสุข" โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) รองประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีที่ห้อง B101C และ Conference ห้อง S101C เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเรื่องการนำสติไปใช้ในการทำงานให้เกิดระสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมถึงมีความสุขในการทำงาน

ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตรในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

21.12.2563

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ โรงอาหารบริษัท โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดปริวาสราชสงคราม มารับบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล รับศีลรับพรจากพระภิกษุสงฆ์ ให้มีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน นำความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการบริษัท พร้อมกันนี้ก็เป็นการทำบุญ น้อมอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคลากรผู้ล่วงลับ บุญกุศลในวันนี้จงเป็นพะละวะปัจจัย หนุนนำส่ง ดวงวิญานทั้งหลาย จงมีจิตโสมนัสยินดี ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfulness in Organization : MIO) รุ่น 3

11.09.2563

หลักสูตรสร้างสุขด้วยสติในองค์กร รุ่นที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ ห้อง B101C (ห้องประชุม 5) มีผู้เข้าอบรมจำนวน 21 คน โดยวิทยากรภายในองค์กรที่ผ่านการอบรมหลักสูตร จัดขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการทำงาน และเน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ฝึกการมีสติและสมาธิ นำไปสู่คุณลักษณะที่ดีในชีวิต มีความรับผิดชอบ มีความคิดบวก อันจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น ด้วยการรับฟังและการสื่อสารอย่างมีสติ เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ทั้งในระดับตนเอง ครอบครัว และระดับองค์กรได้

แห่เทียน เข้าพรรษา

“เข้าพรรษา” แปลว่า “พักฝน” พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่ออกเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ในฤดูฝนพระสงฆ์ออกไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบแปลงนาของชาวบ้าน เป็นช่วงเวลาและโอกาสที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัย พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดทำบุญ ฟังเทศนา และถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์สำหรับใช้ระหว่างจำพรรษาปีนี้บริษัทฯร่วมกับบริษัทประชาภรณ์ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดทองบน กรุงเทพฯ และเครือสหกรุ๊ป (ศรีราชา) รวมถวายเทียนพรรษาสัญจรจำนวน 6 วัดคือ สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า วัดพิบูลสัณหธรรม วัดพระประทานพร วัดเนินบุญญาราม วัดจุกกะเฌอ วัดหนองคล้าฯ

อุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ 17 โครงการอุปสมบทหมูปีที่ 11 มีผู้เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ 3 รูป จำพรรษา ณ สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่า

ตักบาตร

ตักบาตร ประจำทุกวันจันทร์ที่สนง.กรุงเทพฯ และทุกวันศุกร์ที่ สนง.ศรีราชา

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.