การสร้างประโยชน์จากเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 2550 โดยจ้างงานคนพิการที่สามารถเดินทางได้ มาทำงานที่บริษัทฯ  แต่คนพิการอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ บริษัทฯก็ได้จัดทำโครงการพัฒนา 2 โครงการ คือ

คนพิการที่พักอาศัยอยู่ใกล้ชุมชน และพอที่จะเปิดเป็นร้านค้าได้ บริษัทฯจะสนับสนุนให้เปิดร้านค้า มีอาชีพค้าขายที่บ้าน

คนพิการที่ยังไม่สิ้นหวัง มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิต บริษัทฯจะไปช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพจนกระทั่งสามารถดูแลตัวเองได้ โดยตั้งเงื่อนไขเมื่อฟื้นฟูตนเองได้แล้ว จะไปช่วยเหลือคนพิการคนอื่น ต่อไป


การฟื้นฟูและพัฒนาผู้พิการเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ผู้พิการดำรงชีพได้อย่างปกติสุข

เยี่ยมผู้พิการ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ทีมงานบริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนติดตามความเป็นอยู่ของผู้พิการในโครงการจากการจ่ายสู่การจ้างของบริษัท ซึ่งได้จ้างตามมาตรา 35 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ผู้พิการในโครงการทุกคนมีพัฒนาการคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพโดยรวมดีขึ้น

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.