กลุ่มคุณธรรรม จริยธรรม

ปลูกฝังคุณธรรมให้เป็นแก่นในองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมและฝึกสติในชีวิตประจำวัน

ตักบาตร

ตักบาตร ประจำทุกวันจันทร์ที่สนง.กรุงเทพฯ และทุกวันศุกร์ที่ สนง.ศรีราชา

อุปสมบทหมู่

เมื่อวันที่ 17พฤษภาคม 2562ได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่ปีที่ 11 มีผู้อุปสมบทจำนวน 3 คนโดยมีเพื่อนพนักงานและญาติมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพ พระที่บวชใหม่จะจำพรรษา ณ สำนักปฎิบัติธรรมสวนป่า  ทังนี้บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานชายที่มีความประสงค์จะอุปสมบท ได้เรียนรู้ธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมระยะเวลา 1 เดือน และไม่ถือเป็นวันลา

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.