การส่งเสริมป้องกันสุขภาวะช่องปาก เพื่อคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงภาวะคนไข้ติดเตียง ลดการพึ่งยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา ลดภาระของรัฐบาล

Image

หลักการและเหตุผล

1.การมีสุขภาพช่องปากที่ดี นำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่ดี (Oral Care is the gateway to good health) เพราะ ช่องปากเป็นประตูด่านแรกที่เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านทางกระแสเลือด จากเหงือกอักเสบและฟันที่ผุ ฉะนั้น ช่วงเวลาที่สำคัญในป้องกันการติดเชื้อ จะต้องเริ่มดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์
2. ถ้าสามารถรักษาฟันแท้ทั้ง 28 ซี่ให้อยู่ในสภาพที่ดีจวบจนอายุ 80 ปี จะสามารถบดเคี้ยวอาหารได้ครบหมู่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผู้ที่ไม่มีฟันทานได้แต่อาหารอ่อนนิ่มประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่  ไม่สามารถบดเคี้ยว เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นประเภทโปรตีน วิตามิน ฯลฯ
Image

วัตถุประสงค์ :

 

เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตั้งแต่เกิดจวบจนวันสุดท้ายของชีวิต

ยุทธศาสตร์ :

สอนสุขอนามัยการมีสุขภาพช่องปากที่แข็งแรง เหมาะสมกับกลุ่มช่วงวัยต่างๆ

ช่วงทารกในครรภ์

ให้ความรู้คุณแม่ตั้งครรภ์  ในการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟันอย่างถูกวิธี หากคุณแม่มีอาการเหงือกอักเสบ มีการติดเชื้อ อาจมีผลต่อทารกน้ำหนักน้อยและคลอดก่อนกำหนด

ช่วงเด็กวัยเรียน

ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยช่องปากและสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี

ผู้ใหญ่ / สูงอายุ

ให้ความรู้เรื่องการบริหารช่องปาก เพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการสำลัก

 

ช่วงเด็กเล็กวัยก่อนเข้าเรียน

ฟันน้ำนมเริ่มครบ หากฟันไม่ผุ ก็ไม่มีเชื้อโรคในปาก ฟันแท้จะขึ้นอย่างสมบูรณ์ การอุดฟันด้วย SMART Technique ซึ่งเป็นการอุดฟันโดยไม่ต้องใช้เครื่องกรอฟัน ใช้วิธีขูดเอาส่วนที่เป็นปัญหาออก แล้วอุดด้วยกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ (วัสดุอุดฟันชนิดใหม่) ฟันแท้ที่จะงอกออกมาก็จะสมบูรณ์และเหงือกที่จะเป็นฐานรองรับฟันแท้ก็จะแข็งแรง

โครงการ LION Happy Life Happy Home

28.09.64

วันที่ 28 กันยายน 2564 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ LION Happy Life  Happy Home ปีที่ 2 เพื่อส่งเสริม และปูพื้นฐาน การดูแลสุขภาพที่ดีในวัยเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และเพื่อให้เด็กนักเรียนฝึกทักษะการทำงานบ้านที่ถูกวิธี สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ โดยแบ่งเป็นในส่วนของ Happy Life  ประกอบด้วย วิธีการแปรงฟัน อาบน้ำล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกวิธี  Happy Home ถูบ้าน ซักผ้า  ล้างจานที่ถูกต้อง ในปีนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จากโรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน ประมาณ 89 คน เข้าร่วมกิจกรรมโดยผ่าน LINE Meeting

รางวัล “ไลอ้อน เพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2564”

22.07.64

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และ ชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทยมอบรางวัล Lion Oral Health Award 2021 รางวัล “ไลอ้อน เพื่อสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2564” ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านทันตสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ  โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 17 ผลงาน และผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท  ใบประกาศ พร้อมโล่รางวัล
“ถอดบทเรียน 10 ปี การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี เทศบาลเมืองศรีสะเกษอย่างยั่งยืน”โดย ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ และคณะ

รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมใบประกาศ และโล่รางวัล
“การพัฒนาและประเมินผลแผนการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 7”
โดย ดร.ทพญ.ศริญทิพย์  ชาลีเครือ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และคณะ

รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ และโล่รางวัล
“ชุมชนตื่นรู้คัดกรองรอยโรคก่อนมะเร็งช่องปาก : ร้อยเอ็ดโมเดล ”
โดย ทพญ.นิรมล ลีลาอดิศร  กลุ่มงานทันตกรรม  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และคณะ

โครงการ Happy Life Happy Home โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์

06 มิ.ย.63

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ LION Happy Life Happy Home ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

 บริษัทฯ ได้ให้ความรู้เรื่อง Happy Life เรียนรู้สุขอนามัยการดูแลตนเองการแปรงฟัน อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกหลัก ปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดีในวัยเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และในส่วนของ Happy Home ได้เรียนรู้ฝึกทักษะการทำงานบ้าน การซักผ้า ล้างจานที่ถูกวิธี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้ ซึ่งน้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว จะได้เรียนรู้จากการฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน

โครงการ LION Happy Life Happy Home โรงเรียนวัดพระประทานพร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ LION Happy Life Happy Home ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 105 คน ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อส่งเสริม และปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดี ในวัยเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน ในส่วนของ Happy Life เรียนรู้วิธีการแปรงฟัน อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกวิธี และส่วนของ Happy Home ได้เรียนรู้ฝึกทักษะการทำงานบ้าน การซักผ้า ล้างจานที่ถูกวิธี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้

การให้ความรู้สุขภาพช่องปากที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กรรมการ ไปบรรยายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย โดยเน้นความสำคัญเรื่องการเคี้ยวสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมและโรคต่างๆ  พร้อมทั้งฝึกฝนการบริหารช่องปาก Kenkobi และการดูแลสุขอนามัยช่องปากให้มีสุขภาพดี  ที่สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปรแกรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 7 จำนวนผู้เข้าอบรม 33 คน  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

โครงการประชารัฐ "LION Happy Life Happy Home"

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ LION Happy Life  Happy Home เพื่อส่งเสริม และปูพื้นฐาน การดูแลสุขภาพที่ดีในวัยเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น และเพื่อให้เด็กนักเรียนฝึกทักษะการทำงานบ้านที่ถูกวิธี สามารถแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้  ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าวได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน โดยแบ่งเป็นในส่วนของ Happy Life  ประกอบด้วย วิธีการแปรงฟัน อาบน้ำล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกวิธี  Happy Home ถูบ้าน ซักผ้า  ล้างจานที่ถูกต้อง  โดยมี คุณชมัยพร  สถิตย์พนาพร   กรรมการบริหาร กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ น้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนวัดดอกไม้ จำนวน 168 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ณ บริษัทไลอ้อน สำนักงานกรุงเทพ

โครงการประชารัฐ เครือสหพัฒน์

เปิดงานโครงการประชารัฐ เครือสหพัฒน์ ณ สวนอุตสหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ลำพูน

คุณพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ จ.ลำพูน และ คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ร่วมเปิดงานโครงการประชารัฐ เครือสหพัฒน์ ณ สวนอุตสหกรรมเครือสหพัฒน์ จ.ลำพูน ได้เยี่ยมชมบูธไลอ้อน จัดแสดงให้ความรู้วิธีการดูแลสุขอนามัยให้แข็งแรง อาทิ วิธีแปรงฟันอย่างถูกต้อง วิธีบริหารช่องปากเพื่อป้องกันการสำลักและโรคสมองเสื่อม และการล้างมืออย่างถูกสุขอนามัย  มีนักเรียนและผูู้เยี่ยมชมจากในชุมชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน

SMART Technique

โครงการที่ช่วยป้องกันฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนด้วยวิธี Smart Technique เป็นการอุดฟันแบบง่าย ๆ โดยไม่ใช้เครื่องกรอฟัน ใช้วัสดุอุดฟันชนิดใหม่ ใช้เวลาไม่มาก สะดวก และเด็กจะไม่กลัว เพราะไม่เจ็บ เป็นการส่งเสริมมีฟันแท้ที่สมบูรณ์ และเหงือกที่เป็นฐานรองรับฟันแท้ก็จะสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน

SMART Technique จ.ระนอง

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับ สสจ.จังหวัดระนอง จัดอบรม SMART Technique ให้กับทันตบุคคลากร จำนวน 38 คน หลังจากอบรมแล้ว ทันตบุคคลากรผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฎิบัติในวันถัดไปตรวจสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งงาว และ73% ของเด็กนักเรียน ( 100 คน) ได้รับการทำ SMART Technique สาธารณสุขจังหวัดและบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก เพื่อป้องกันและเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีคุณภาพต่อไป

SMART Technique รพ.แม่จันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแม่จัน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับรพ.แม่จันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอแม่จันจัดอบรม SMART Technique ให้กับทันตแพทย์และทันตภิบาล จ.เชียงราย และ นักศึกษาจากคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประมาณ 100 คน ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ได้บริการทำ SMART Technique ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จันจำนวน 90 คน อีกทั้งได้จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี สมองดี ด้วยการฝึกจิตใจของเด็กแก่คุณแม่ตั้งครรภ์ โดย นพ. มงคล ณ สงขลา

SMART Technique โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี และโรงเรียนเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ได้ร่วมกับ สสจ. จ.สิงห์บุรี อบรม SMART Technique ให้กับทันตภิบาล 50 คน บริการควบคุมฟันผุด้วยวิธี SMART Technique ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี (400 คน) และ โรงเรียนเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร (200 คน)

โครงการบริหารช่องปาก “KENKOBI”

การส่งเสริมบริหารช่องปาก Kenkobi จ.พะเยา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานวางแผนการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา กับทันตแพทย์และทันตภิบาลในจังหวัดพะเยา 77 คน ในโอกาสนี้คุณวรรณา ธรรมร่มดี ได้บรรยายเรื่องสุขอนามัยช่องปาก ปัญหาที่มักพบในผู้สูงอายุและการบริหารช่องปาก Kenkobiเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมและการสำลัก ผู้เข้าร่วมประชุมมีความสนใจ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และจะนำไปฝึกฝนให้กับผู้สูงอายุที่พื้นที่อื่นๆ

การเยี่ยมติดตามการทำโครงการการบริหารช่องปาก KENKOBI จ.แพร่

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา ได้เยี่ยมติดตามการทำโครงการการบริหารช่องปาก KENKOBI
ที่ โรงพยาบาลวังชิ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้องฟอง จ.แพร่
ซึ่งมีความก้าวหน้าและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี โดยเฉพาะโรงพยาบาลวังชิ้น มีระบบการบริหารจัดการ การวางแผนงานอย่างเป็นระบบดีมาก
ที่ผสมผสานการบริหารช่องปากควบคู่กับบริหารร่างกาย ทำให้ผู้สูงอายุที่เข้าโครงการมีสุขภาพร่างกายที่ดีและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
วันศุกร์ ที่9 สิงหาคม 2562 ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ของชมรมผู้สูงอายุจุกกะเฌอ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ โดยบริษัทฯ ร่วมบรรยายและให้ความรู้เรื่องการบริหารช่องปาก Kenkobi ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุจุกกะเฌอ มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน
วันที่ 29 เมษายน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลออกพื้นที่ หมูที่ 1, 2, 3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สอนการบริหารช่องปากให้กับประชาชนผู้สูงอายุจำนวน 180 คน

ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์

บริษัท ไลอ้อน ได้จัดอบรมส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ให้กับพนักงานตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 17 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคในช่องปากที่มีโอกาสพบมากในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และอาจเกิดฟันผุได้มากขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหารบ่อยขึ้น และการมีอนามัยช่องปากที่ไม่ดี  แบคทีเรียในช่องปากแม่สามารถส่งต่อสู่ลูกได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่มีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุฟันผุจากแม่สู่ลูก เพื่อสุขภาพช่องที่ดีของลูกต่อไป   

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขอนามัยในช่องปาก (Oral Health Promotion & Prevention : Keep 28)

 •  
  โครงการยิ้มสวยเสียงใส

  โครงการยิ้มสวยเสียงใส

  การทำงานของทีมสหวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

  90 Views

 •  
  เคนโคบิ จ.แพร่

  เคนโคบิ จ.แพร่

  แพร่ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ การบริหารช่องปากจึงถูกนำมาใช้เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน อัลไซเมอร์ และป้องกันการสำลัก

  118 Views

 •  
  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.สระบุรี

  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.สระบุรี

  เครื่อข่ายอาสาสมัครทันตกรรมครูผู้ปกครอง ทันตแพทย์ สสจ. ทำให้นักเรียน รร อนุบาลสระบุรีมีสุขภาพช่องปากดีเยี่ยม

  39 Views

 •  
  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.แพร่

  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.แพร่

  สสจ.แพร่ ใช้นโยบายรณรงค์ขนมกรุบกรอบในเด็ก และขยายสู่พื้นที่ต่างๆจนทำให้อัตราฟันผุในเด็กลดลงอย่างชัดเจน

  57 Views

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.