Image
Image

ที่มา:

ผลการสำรวจการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักผลไม้ โดยเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือ Thai-PAN สำรวจสุ่มเก็บตัวอย่างผักผลไม้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ และอุบลราชธานี จำนวน 138 ตัวอย่าง พบว่ามีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานสูงถึง 46.6% ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและปัญหาทางสุขภาพ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จำนวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 55,000 คนต่อปี 

 *จากรายงานการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้ (มีนาคม-พฤษภาคม 2557)
 ที่มา :
http://www.thaipan.org

และข้อมูลด้านสุขภาพของพระสงฆ์ โครงการขับเคลื่อนสงฆ์ไทยไกลโรคเพื่อการดูแลโภชนาการพระสงฆ์ในระดับประเทศ (สสส.) พบว่า พระสงฆ์ 48% มีภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งมากกว่าชายทั่วประเทศ(28%) ทั้งยังเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง สาเหตุจากฉันอาหารที่มีไขมันสูง ผักสดและผลไม้ต่ำ และออกกำลังกายน้อย
ที่มา : https://www.nationalhealth.or.th

Image

วัตถุประสงค์ :

1. ส่งเสริมให้พนักงาน ชุมชน เข้าใจวิธีการปลูกผัก แม้มีพื้นที่ราบน้อย และสามารถทำได้เองที่บ้าน
2.ส่งเสริมให้พนักงาน ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนพระสงฆ์ ได้บริโภคผักปลอดสารพิษ
3. ส่งเสริมให้ชุมชนเห็นความสำคัญการปลูกผักอินทรีย์ ผลผลิตเพื่อการบริโภคและจำหน่าย เพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
4. นำองค์ความรู้ ในการพัฒนาพันธุ์พืชสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และคุณค่าให้กับผลผลิต

ยุทธศาสตร์ :

ระดับองค์กร

ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ โดยสร้างต้นแบบการปลูกผักภายในโรงงานเพื่อให้พนักงานเรียนรู้และทดลอง แล้วกลับไปปลูกในพื้นที่บ้านพักอาศัย เพื่อการบริโภคในครัวเรือน สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพนักงานและครอบครัว

ระดับสังคม

ขยายการเรียนรู้สู่ชุมชน จัดเป็นโครงการประชารัฐ โดยใช้พื้นที่ในโรงงานเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชนใกล้เคียง ส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรท้องถิ่น ขยายการเพาะปลูกทดแทนเกษตรเคมี เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีของคนในสังคม

ระดับชุมชน

ส่งเสริมวัดที่มีโรงเรียน ปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณวัดและโรงเรียน เพื่อให้ครู นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกผักที่มีคุณภาพ ผลผลิตที่ได้เพื่อการบริโภคของนักเรียน ครู บุคลากร และถวายแด่พระสงฆ์ สร้างสุขภาวะที่ดีให้กับนักเรียน ครู และพระสงฆ์

ระดับประเทศ

นำองค์ความรู้ ในการพัฒนาพันธุ์พืชสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้และคุณค่าให้กับผลผลิต

โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Learning Center)

  •  
    เกษตรอินทรีย์

    เกษตรอินทรีย์

    เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงจัดการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวอย่าง

    55 Views

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.