Image

ที่มา:

จากประสบการณ์การรับพนักงานที่สำเร็จการศึกษาใหม่  บริษัทฯได้พบว่าพนักงานใหม่ส่วนน้อยสามารถพัฒนาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่ส่วนใหญ่จะต้องใช้ระยะเวลาอีกไม่น้อยในการสอนงาน กว่าที่จะเข้าใจและสามารถทำงานได้ดี  จึงได้พยายามศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้บัณฑิตจบใหม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากการศึกษา พบว่ามีปัจจัยสำคัญอีก 2 ประการ คือ การได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับภาคปฏิบัติ และ องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารชีวิต  ฉะนั้น หากผู้เรียนมีองค์ความรู้ครบทั้ง 3 ประการ คือ  รู้ทฤษฎี รู้ปฏิบัติ และรู้การบริหารชีวิต ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณค่าดียิ่ง

Image

แนวทางการสอน :

1.ผู้เรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียน ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในสถานที่ทำงานจริง
2. ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจการบริหารชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
เริ่มโครงการใน 15 พฤษภาคม  2560   ไลอ้อนร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแกลง จ.ระยอง เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
สนับสนุนการศึกษาสำหรับ นักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และเบี้ยเลี้ยง ให้นักศึกษา พร้อมจัดทีมพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษานอกเวลาเรียน
นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติควบคู่กัน เรียน 4 หมวดใหญ่ คือหมวดทักษะชีวิต หมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

29 มีนาคม 2561 โครงการความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

หลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและสภาพการณ์การเรียนของนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 3 ปี

ปฐมนิเทศ นักเรียนอาชีวะ รุ่นที่ 4

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่หอมนุษยธรรมของบริษัท ปีนี้มีนักเรียนปวช.1 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 คน ซึ่งเป็นรุ่นที่ 4 ของโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”  หลักสูตรการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์  อันเป็นความร่วมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างบริษัทฯและวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สนับสนุนปัจจัยด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพ แต่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ด้วยคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของไทย มีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติได้แท้จริงอย่างมีคุณภาพ และมีคุณค่า

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education)

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.