โครงการประชารัฐ

มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น

Pracharaj

โครงการ LION Happy Life Happy Home โรงเรียนวัดพระประทานพร

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการ LION Happy Life Happy Home ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 จำนวน 105 คน ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนนโยบายของโรงเรียน "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เพื่อส่งเสริม และปูพื้นฐานการดูแลสุขภาพที่ดี ในวัยเด็กที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติไปพร้อมกัน ในส่วนของ Happy Life เรียนรู้วิธีการแปรงฟัน อาบน้ำ ล้างหน้า ล้างมือ อย่างถูกวิธี และส่วนของ Happy Home ได้เรียนรู้ฝึกทักษะการทำงานบ้าน การซักผ้า ล้างจานที่ถูกวิธี สามารถช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้

การให้ความรู้สุขภาพช่องปากที่โรงเรียนผู้สูงอายุ ม.ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายแพทย์มงคล ณ สงขลา กรรมการ ไปบรรยายเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากและสุขภาพร่างกาย โดยเน้นความสำคัญเรื่องการเคี้ยวสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมและโรคต่างๆ  พร้อมทั้งฝึกฝนการบริหารช่องปาก Kenkobi และการดูแลสุขอนามัยช่องปากให้มีสุขภาพดี  ที่สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โปรแกรม “โรงเรียนผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 7 จำนวนผู้เข้าอบรม 33 คน  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ  ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ

การบริหารช่องปาก kenkobi ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจุกกะเฌอ

ร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมฉีดวัคซีน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ของชมรมผู้สูงอายุจุกกะเฌอ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์โดยบริษัทฯ ร่วมบรรยายและให้ความรู้เรื่องการบริหารช่องปาก Kenkobi ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุจุกกะเฌอ มีผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

โครงการบริหารช่องปาก “KENKOBI” จ.ปัตตานี

วันที่ 29 เมษายน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 มีเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลออกพื้นที่ หมูที่ 1, 2, 3 ต.ตอหลัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สอนการบริหารช่องปากให้กับประชาชนผู้สูงอายุจำนวน 180 คน

ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์

บริษัท ไลอ้อน ได้จัดอบรมส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ให้กับพนักงานตั้งครรภ์ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีพนักงานเข้าร่วมจำนวน 17 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้เรื่องโรคในช่องปากที่มีโอกาสพบมากในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และอาจเกิดฟันผุได้มากขึ้นเนื่องจากรับประทานอาหารบ่อยขึ้น และการมีอนามัยช่องปากที่ไม่ดี  แบคทีเรียในช่องปากแม่สามารถส่งต่อสู่ลูกได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ไม่มีฟันผุ หรือเหงือกอักเสบจะช่วยลดการถ่ายทอดเชื้อโรคที่เป็นต้นเหตุฟันผุจากแม่สู่ลูก เพื่อสุขภาพช่องที่ดีของลูกต่อไป   

โครงการส่งเสริมป้องกันสุขอนามัยในช่องปาก (Oral Health Promotion & Prevention : Keep 28)

 •  
  โครงการยิ้มสวยเสียงใส

  โครงการยิ้มสวยเสียงใส

  การทำงานของทีมสหวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

  90 Views

 •  
  เคนโคบิ จ.แพร่

  เคนโคบิ จ.แพร่

  แพร่ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ การบริหารช่องปากจึงถูกนำมาใช้เพื่อผู้สูงอายุ เพื่อป้องกัน อัลไซเมอร์ และป้องกันการสำลัก

  118 Views

 •  
  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.สระบุรี

  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.สระบุรี

  เครื่อข่ายอาสาสมัครทันตกรรมครูผู้ปกครอง ทันตแพทย์ สสจ. ทำให้นักเรียน รร อนุบาลสระบุรีมีสุขภาพช่องปากดีเยี่ยม

  39 Views

 •  
  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.แพร่

  เรียนรู้แลกเปลี่ยน จ.แพร่

  สสจ.แพร่ ใช้นโยบายรณรงค์ขนมกรุบกรอบในเด็ก และขยายสู่พื้นที่ต่างๆจนทำให้อัตราฟันผุในเด็กลดลงอย่างชัดเจน

  57 Views

โครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Learning Center)

 •  
  เกษตรอินทรีย์

  เกษตรอินทรีย์

  เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดีและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น บริษัทฯจึงจัดการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรตัวอย่าง

  55 Views

โครงการอาชีวะศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Education)

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2021 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.