"สังคมธรรมปัญญา"

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สังคมเจริญอย่างศานติสุข เหนี่ยวนำคุณค่าแห่งปัญญา คุณธรรม คติธรรม สัจธรรม ในสากล สร้างสรรค์คุณค่าและอารยธรรมแห่งความเจริญเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างสมสมัย

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สังคมเจริญอย่างศานติสุข เหนี่ยวนำคุณค่าแห่งปัญญา คุณธรรม คติธรรม สัจธรรม ในสากล สร้างสรรค์คุณค่าและอารยธรรมแห่งความเจริญเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างสมสมัย

ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สังคมเจริญอย่างศานติสุข เหนี่ยวนำคุณค่าแห่งปัญญา คุณธรรม คติธรรม สัจธรรม ในสากล สร้างสรรค์คุณค่าและอารยธรรมแห่งความเจริญเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างสมสมัย

"คนดี"

คนที่มีศรัทธาในคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม
คิดดี พูดดี ทำดี
รู้รักสามัคคี
มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

คนที่มีศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

คนที่มีศรัทธาในคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
คิดดี พูดดี ทำดี รู้รักสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบ และ ปรารถนาดีต่อผู้อื่นเสมอ

previous arrow
next arrow
Slider

องค์กรคนดี

Image

องค์กรคนดี

Image
Slider

หากคุณเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจอยู่เต็มเปี่ยมสม่ำเสมอ ผู้คนรอบข้างคุณก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณด้วยเช่นกัน ไม่แน่ว่าชีวิตคุณอาจเปลี่ยนไปตั้งแต่ได้ค้นพบแนวคิดใหม่ๆ จากคำคมเหล่านี้

ร่วมกันสร้าง

สังคมธรรมปัญญา

© 2019 Lion Corporation (Thailand) Limited . All Rights Reserved.